Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληκεγγύης για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους προς όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, τις Περιφερειακές Ενότητες στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και στις Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, έστειλε το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληκεγγύης.

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής: 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος»

Σχετ. : α)O Νόμος 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α /3.8.2010) «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

β) Η ΚΥΑ 104720/2010 ΦΕΚ 1315/ τ. Β’/25-08-2010 Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ129Α’/3.8.2010).

γ) Η με αρίθ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 105660/27-8-2010 εγκύκλιος αποστολής της παραπάνω ΚΥΑ.

δ) Η με αρίθ. Πρωτ. 103147/19-8-2010 εγκύκλιος για την εφαρμογή του Ν.3868/2010..

ε) H με αρίθμ. Πρωτ. Γ.Π. 120995/30-9-2010 διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού και του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και μετά από μία πρώτη αξιολόγηση, των αποτελεσμάτων εφαρμογής αυτών, επισημαίνουμε τα κατωτέρω:
Το Υπουργείο Υγείας είναι αποφασισμένο να συνεχίσει την αντικαπνιστική του πολιτική για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και δεν θα επιτρέψει καθοιονδήποτε τρόπο να ατονήσουν τα μέτρα απαγόρευσης του καπνίσματος.
Οι έλεγχοι οι οποίοι έχουν πραγματοποιηθεί από 1-9-2010 έως σήμερα, δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Κρίνουμε σκόπιμη και αναγκαία, την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας εκ μέρους σας, εντατικοποίησης των ελέγχων και εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος.
Η επιβολή κυρώσεων όπως αυτές προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο αποτελεί αναγκαίο μέτρο και θα πρέπει να επιβάλλεται σε εκείνους που, συνειδητά, αν και έχουν ενημερωθεί για την υποχρέωσή τους, δεν συμμορφώνονται.
Παρακαλούμε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και να επιδείξετε την απαιτούμενη ευαισθησία για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πάντα με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού στους πολίτες.
Υπενθυμίζουμε ότι αρμόδιο κέντρο ενημέρωσης, επικοινωνίας και αναφοράς είναι η γραμμή 1142 στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται εβδομαδιαίως τα αποτελέσματα των ελέγχων και των παραβάσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.
Η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τις δικές τους ενέργειες.
Του περιεχομένου της παρούσας, να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι που ασκούν τον έλεγχο αναφορικά με τον καπνό.
Οι κ.κ Αντιπεριφερειάρχες και Δήμαρχοι της Χώρας παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους υπαλλήλους του ελεγκτικού μηχανισμού (εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων, νυχτερινής απασχόλησης, μεταφορικών μέσων, κ.λ.π) προκειμένου να ανταπεξέρθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/ada/4Α95Θ-Ω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.