Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Η ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής»


1. Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του
έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής» προϋπολογισμού 1.198.500,00 €. Το έργο, με αριθμό μελέτης 115/2011, συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οδοποιίας : 613.999,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και
ΟΕ, και απρόβλεπτα), ηλεκτρομηχανολογικών: 346.024,09 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και
απρόβλεπτα), αναθεώρησης 14.366,39 € και Φ.Π.Α. 224.109,76 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλ. 28ης Οκτωβρίου-50100 Κοζάνη) έως και
την 15 Απριλίου 2014 ημέρα Μ. Τρίτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την 487/2013 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ
Β’2897/15.11.2013) υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ.) από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών, τηλέφωνο 24613–50400, FAX 24613-50422, αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα.
Καλλιόπη Μακρή.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22 Απριλίου 2014 ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10:00 π.μ. και το σύστημα προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η , 2η , 3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 1η, 2η τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή 3η τάξη εντός της περιφερειακής ενότητας και σε δεύτερη δηλωμένη περιφερειακή ενότητα για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 19.201,00 €, και με ισχύ όχι μικρότερης των έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 21-11-2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και από Εθνικούς πόρους (αριθ. ενάρ. Έργου 2013ΕΠ00580075) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει σήμερα.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο έως 10% του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ).
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.
8.Τα έξοδα, των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας και τυχόν επαναλήψεών της, θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1.500,00€ και βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Λάζαρος Ν. Μαλούτας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.